TÜRKÇE


1. İktisat bölümü olarak misyonumuz,  öğrencilerimizin Dünya ve Türkiye ekonomisindeki olayları tanımalarını, anlamalarını sağlayacak teorik ve güncel konuların dâhil olduğu bir iktisat eğitimi vererek sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi problemleri kavramsallaştırabilen, çözebilen, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmektir.

2. İktisat bölümü olarak vizyonumuz, evrensel değerlere sahip olan araştırmacı, topluma ve toplumdaki olaylara duyarlı, geçmiş ekonomik olayları değerlendirerek geleceğe yön veren, eğitim, bilim ve insan odaklı çalışmayı, toplumsal kalkınmayı amaç edinen, uluslararası yayın yapmaya ve işbirliğine önem veren, teorik ve güncel gelişmeleri takip eden profesyoneller yetiştirmektir.

3. Alınacak Derece: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ekonomi alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

4. Üst Kademeye Geçiş: Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

5. Mezuniyet Koşulları: Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az CC notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları gerekmektedir.

6. Mezun İstihdamı: Ekonomi Bölümü mezunları özel sektörde başta bankalar olmak üzere finans, sanayi ve dış ticaret, işletmecilik, muhasebe, pazarlama, sigortacılık, insan kaynakları gibi alanlarda, kamuda ise Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü, Rekabet Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumlar ile uluslararası kuruluşlarda çalışma fırsatına sahiptirler.

 

ENGLISH


1. As Department of Economics our mission is to provide economic education which includes theoretical and contemporary issues that contributes our students to comprehend the cases in the World and Turkish economy. In addition raising individuals who can think analytical, correlate cause effect relationship between cases, conceptualise economic problems and have strong social and mathematical aspects is our mission as well.

2. As Department of Economics our vision is to raise professionals who are sophisticated with universal values, sensitive to society and social issues, shape the future by evaluating past events, aspire to community development and study human, science and education oriented, attach importance to international cooperation and publishing, follow the theoretical and contemporary developments.

3. Level of Qualification: The students who successfully complete the program are awarded the degree of Bachelor of Arts in Economics.

4. Access to Further Studies: The students graduating from this program may apply to graduate programs.

5. Graduation Requirements: To succeed in all of the courses listed in the curriculum of the program by getting the grade of at least CC with a minimum of 240 ECTS.

6. Occupational Profiles: Graduates may work in private sector especially in banks, in fields like finance, industry, foreign commerce, administration, accounting, marketing, insurance, human resources. They also have the opportunity to work in Under secretariat of Treasury, Under secretariat of the prime ministry for foreign trade, central bank, government statistics Institution, Turkish Competition Authority, Capital Markets Board of Turkey and international institutions.